TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về Văn bản quy phạm pháp luật

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2013/TT-BTP Hà Nội, ngày  07  thá...

Thông tư liên tịch số: 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định về kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của người dân tại cơ sở

  BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2014/TTLT-BTC-BTP...

Thông tư số: 03/2018/TT-BTP quy định tiêu chí đánh giá hiệu quả Công tác phổ biến, Giáo dục pháp luật

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/TT-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng...

Thông tư Liên tịch số: 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định về kinh phí Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho Công tác phổ biến, Giáo dục pháp luật của người dân tại cơ sở

  BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2014/TTLT-BTC-BTP...

Nghị định số: 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật 2012

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng...

Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 14/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---