TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức Quốc phòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức Quốc phòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 162/2017/TT-BQP hướng dẫn Nghị định số 151/2016/NĐ-CP

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  162/2017/TT-BQP Hà Nội , ngày  1...

Nghị định số: 151/2016/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  151 / 2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày  11  t...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---