TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 09/10/2022 của Chính Phủ về việc thông qua dự thảo báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

VANTHONGLAW

Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BQP hợp nhất Thông tư quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do BQP quản lý

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  04/VBHN-BQP Hà Nội , ngày  04  t...

Nghị định số: 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  106/2015/NĐ-CP Hà Nội , ngày  23  thán...

Nghị định số: 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  10/2019 / NĐ- C P Hà Nội, ngày  30  ...

Thông tư số: 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ

BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 21/2019/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --...

Thông tư số: 41/2018/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị Doanh nghiệp khi chuyển Doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 4 thán...

Nghị định số: 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng ...

Văn bản hợp nhất số: 26/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  26/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng...

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2018/NĐ-CP Hà Nội , ngày  11  thán...

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vao sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  40/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---