TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quản lý thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quản lý thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Quy định chính sách miễn giãm, thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  VANTHONGLAW - Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Quy định chính sách miễn giảm, thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội...

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

 VANTHONGLAW - Nghị định số  102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 Về  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm...

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tặng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhận và tiền thuê đất trong năm 2022

  VANTHONGLAW - Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tặng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu n...

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

 VANTHONGLAW - Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu n...

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023

  VANTHONGLAW - Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu ...

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

 VANTHONGLAW - Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

  VANTHONGLAW - Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính về Hướng dẫn thi hành mốt số điều của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ.

VANTHONGLAW - Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính về Hướng dẫn thi hành mốt số điều của luật quản lý thuế; Luật sử...

Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 ...

Nghị định 176/1999/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ

Nghị định 176/1999/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ

Công văn số: 1307/TCT-CS V/v Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

Công văn số: 897/TCT-QLN V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  B Ộ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ _________ Số: 01/2021/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10...

Luật Quản lý thuế số 17/VBHN-VPQH năm 2014 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11...

Luật Quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

Luật Quản lý thuế năm 2006

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 78/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 thán...

Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung các năm 2012, 2014, 2016

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 t...

Luật quản lý thuế 2019

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 38/2019/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---