TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tổ chức Chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tổ chức Chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 VANTHONGLAW - Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy ...

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điển tử và nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi hạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

 VANTHONGLAW - Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của c...

Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

VANTHONGLAW - Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ văn hóa, thể thao ...

Nghị định số 294/20004/NĐ-CP nngày 14/12/2004 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  VANTHONGLAW - Nghị định số 294/20004/NĐ-CP nngày 14/12/2004 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

 Nghị định số 118/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát

  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...

Nghị định số 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế

  CHÍNH PHỦ -------           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               --------------- Số:  ...

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 76/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---