TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát

  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...

Thông tư liên tịch số: 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Tư pháp

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN DÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...

Nghị quyết số: 82/2014/QH13 về việc thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số : 82/2014/QH13 Hà Nội, ngày ...

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 63/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 thán...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---