TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thư viện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thư viện. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Thư viện năm 2019

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật s ố: 46/2019/QH14 Hà Nội , ngày  21  ...

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

  VANTHONGLAW - Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dụ...

Thông tư Số: 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Thông tư Số: 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

    LUẬT VẠN THÔNG  -  THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BVHTTDL NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2022 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG...

Pháp lệnh Thư viện năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 0...

Pháp lệnh Thư viện năm 2000

  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,...

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  13 /2020/TT-BGDĐT Hà Nộ...

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/TT-BGDĐT Hà Nội,...

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT V/v Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2011/TT-BGDĐT Hà Nộ...

Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   SỐ 07/2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm...

Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành điều lệ trường trung học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 23/2000/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày ...

Công văn số 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---