TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thủy sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thủy sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Thủy sản năm 2017

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 18/2017/QH14 Hà Nội,  ngày 21 tháng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---