TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thi hành án dân sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thi hành án dân sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/03/2021 Về việc bán hành quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự

VANTHONGLAW - Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/03/2021 Về việc bán hành quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 0...

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung các năm 2014, 2018

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 29 t...

Luật Thi hành án dân sự năm 2008

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Luật số: 26/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 1...

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội,...

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-L/CTN Hà Nội, ngày 17 th...

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 28 tháng ...

Nghị quyết số: 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án Dân sự 2008

  QUỐC HỘI  ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 24/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 nă...

Thông tư liên tịch số: 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về thi hành án Dân sự trong Quân đội

  BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 141/2010/TTLT/BQP-BTP  Hà N...

Nghị định số: 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp; Hành chính Tư pháp; HNGĐ; THADS; Phá sản doanh nghiệp, HTX

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng ...

Công văn số: 4967/BTP-TCTHADS V/v hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4967/BTP-TCTHADS V/v hướng dẫn nghiệ...

Thông tư liên tịch số: 265/2013/TTLT-BQP-BCA quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội

  BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 265/2013/TTLT-BQP-...

Văn bản hợp nhất số: 1357/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1 357 / VBHN -BTP Hà Nội, ngày 14 th...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---