TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 14/2017/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số: 134/2016/NĐ-CP

  B Ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2017/TT-BKHCN Hà ...

Quyết định số: 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  30/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngà...

Nghị định số: 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng ...

Thông tư số: 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư số: 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2014

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---