TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tiếp cận thông tin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Tiếp cận thông tin. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin 2016

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  13/2018/NĐ-CP Hà Nội , ngày  23  thá...

Thông tư số: 46/2018/TT-BTC quy định chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin 2016

  B Ộ  TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày  14 ...

Thông tư số: 64/2018/TT-BQP quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ quốc phòng

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  64/2018/TT-BQP Hà Nội, ngày  15 ...

Luật Tiếp cận thông tin 2016

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 104/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 th...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---