TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Trưng cầu ý dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Trưng cầu ý dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Trưng cầu ý dân năm 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 96/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---