TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Trẻ em. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Trẻ em. Hiển thị tất cả bài đăng

Văn bản Hợp nhất số: 02/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Thông tư số: 23/2017/TT-BYT hướng dẫn việc lập Hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; Tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  23 /2017/TT-BYT Hà Nội, ngày  15 t hán...

Thông tư số: 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  33 /2017/TT-BYT Hà Nội, ngày  01  thán...

Thông tư số: 09/2017/TT-BTTTT quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  09/2017/TT-BTTTT ...

Nghị định số: 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trẻ em 2016

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2017/NĐ-CP Hà Nội , ngày  09  thán...

Luật Trẻ em 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  14/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 2...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---