TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Việc làm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Việc làm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 139/2015/TT-BQP hướng dẫn Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP về Bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng

  BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/2015/TT-BQP Hà Nội, ngày 16 ...

Thông tư liên tịch số: 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Nghị định số: 30/2016/NĐ-CP hướng dẫn hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH, BHYT, BHTN

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  3 0/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng...

Thông tư số: 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật việc làm 2013 và Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------...

Văn bản hợp nhất số: 4133/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 31/2015/NĐ-CP về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  BỘ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4133/VBHN...

Nghị định số: 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 31/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 thán...

Nghị định số: 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  6 1 /2020 /N Đ -CP Hà Nội, ngày  29 ...

Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 0...

Luật Việc làm 2013

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 thán...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---