TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Xuất bản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Xuất bản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 09/2017/TT-BTTTT quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  09/2017/TT-BTTTT ...

Quyết định số: 476/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư số: 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản 2012

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  476 /QĐ-BTTTT Hà ...

Thông tư số: 05/2016/TT-BTTTT quy định về Quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn Quốc tế

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  05/ 2016/TT-BTTTT...

Thông tư số: 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản 2012 và Nghị định số: 195/2013/NĐ-CP

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  0 1/20 20 /TT-BTTTT...

Văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-BTTTT hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...

Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BTTTT hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật xuất bản 2012

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BTTTT Hà ...

Luật Xuất bản 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---