TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 33/2015/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  33/2015/TT-BCA Hà Nội , ngày  20  thá...

Nghị định số: 26/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật Nhà Nước

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày  2 8 tháng...

Luật bảo vệ bí mật Nhà Nước 2018

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 29/2018/QH14 Hà Nội,  ngày  15  ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---