TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật các tổ chức tín dụng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật các tổ chức tín dụng. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định

VANTHONGLAW - Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức...

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Văn bản hợp nhất số 07/VBNH-VPQH ngày 12/12/2017 Luật các tổ chức tín dụng

VANTHONGLAW - Văn bản hợp nhất số 07/VBNH-VPQH ngày 12/12/2017 Luật các tổ chức   tín dụng

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/09/2022 Triển khai thực hiện đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 VANTHONGLAW - Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/09/2022 Triển khai thực hiện đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử ...

Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

 V ANTHONGLAW - Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ...

Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 VANTHONGLAW - Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh...

Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành lèm theo quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam

 VANTHONGLAW - Thôn g tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụn...

Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  VANTHONGLAW - Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của ngân hàng nhà nước Việt Nam Quy định vè việc chiết khấu giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

VANTHONGLAW - Thông tư 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của ngân hàng nhà nước Việt Nam Quy định vè việc chiết khấu giấy tờ có giá của ngân ...

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

VANTHONGLAW  - Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/06/2021 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

 VANTHONGLAW - Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Thông tư số 30/VBHN-NHNN ngày 08/7/2016 của Ngân hàng nhà nước về quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

 VANTHONGLAW -  Thông tư số 30/VBHN-NHNN ngày 08/7/2016 của Ngân hàng nhà nước về quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu h...

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng - Năm 2023

Danh mục Văn bản quy phạm pháp hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng - 2022.

Quyết định 422/QĐ-NHNN 2020 mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

Quyết định 421/QĐ-NHNN 2020 mức lãi suất tiền gửi tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

Quyết định số: 420/QĐ-NHNN 2020 mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

Quyết định 419/QĐ-NHNN 2020 mức lãi suất tối đa đối với tiền tại tổ chức tín dụng

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  419/QĐ-NHNN Hà Nội...

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của Công ty tài chính

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---