TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật giáo dục đại học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật giáo dục đại học. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 Ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học

 VANTHONGLAW - Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 Ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

 VANTHONGLAW - Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  42/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày  ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---