TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn só 22/HD-VKSTC ngày 05/6/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

VANTHONGLAW - Hướng dẫn só 22/HD-VKSTC ngày 05/6/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án h...

Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 63/2023/AL VỀ XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KHIỂU KIỆN

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

 LUATVANTHONG - Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hàn...

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chính

LUATVANTHONG - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chính

Nghị định số 63/2010/NĐ_CP ngày 8/6/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính

 LUATVANTHONG - Nghị định số 63/2010/NĐ_CP ngày 8/6/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---