TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật người khuyết tật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật người khuyết tật. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật năm 2010

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 0...

Luật người khuyết tật năm 2010

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 51/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---