TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật phòng chống khủng bố. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật phòng chống khủng bố. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  122/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày  11  thá...

Nghị định số: 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng...

Luật Phòng, chống khủng bố 2013

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 28/2013/QH13 Hà Nội, ngày 12 thá...

Nghị định số: 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiền tệ và Ngân hàng

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  88/2019 /N Đ -CP Hà Nội, ngày 14 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---