TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật tổ chức chính quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật tổ chức chính quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định 2198 /QĐ-UBND Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  2198/ QĐ- U BN...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---