TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật trưng mua trưng dụng tài sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật trưng mua trưng dụng tài sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 15/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 0...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---