TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẫu văn bản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẫu văn bản. Hiển thị tất cả bài đăng

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mẫu số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

  M ẫu số 03 : Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội C...

Mẫu "Đơn đề nghị tạm hoãn phiên toà hình sự"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- ……………, ngày … tháng … năm ……   ĐƠN ĐỀ N...

Mẫu "Đơn đề nghị tạm hoãn phiên toà" dùng cho mọi trường hợp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ (về việc tạm hoãn phiên tòa)             Kính gửi:  Tòa án nhân...

Mẫu đơn trình báo công an

 LUẬT VẠN THÔNG - Mẫu đơn trình báo công an

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---