TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Viêt Nam đi làm ở nước ngoài trong tình hình mới

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của ban bí thư về...

Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03/4/2023 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT-TW ngày 12/12/2022 của ban bí thư trung ương đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03/4/2023 của b...

Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03/4/2023 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chị thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban bị thư trung ương đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới"

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum  triển khai thực hiện kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03/4/2023 của ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---