TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật Cán bộ công chức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật Cán bộ công chức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra chính phủ - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra

  VANTHONGLAW - Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra chính phủ - H ướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuy...

Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra Chính phủ - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra

  VANTHONGLAW - Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra Chính phủ - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyê...

Quyết định số 1239/QĐ-BCT ngày 25/5/2023 của Bộ Công Thương ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động bộ công thương

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1239/QĐ-BCT ngày 25/5/2023 của Bộ Công Thương ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---