TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp lệnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp lệnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số: 1022/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân.

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số: 1022/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sun...

Pháp lệnh số 01/2022/YBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cao nghiện bắt buộc

  VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 01/2022/YBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyế...

Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyế...

Lệnh số 19/LCT ngày 27/01/1970 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Sửa đổi điều 15 của pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của TAND Tối cao và tổ chức của các tòa án nhân dân địa phương ngày 23/3/1961

  VANTHONGLAW - Lệnh số 19/LCT ngày 27/01/1970 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Sửa đổi điều 15 của pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của ...

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN ngày 01/4/2003 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN ngày 01/4/2003 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh...

Quyết định số 98/QĐ-TANDTC ngày 28/4/2022 của TAND Tối cao ban hành kế hoạch triển khai thi hành pháp lệnh trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

VANTHONGLAW - Quyết định số 98/QĐ-TANDTC ngày 28/4/2022 của TAND Tối cao ban hành kế hoạch triển khai thi hành pháp lệnh trình tự, thủ tục t...

Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 0...

Lệnh số 18/2019/L-CTN ngày 03/12/2019 về việc công bố luật

VANTHONGLAW - Lệnh số 18/2019/L-CTN ngày 03/12/2019 về việc công bố luật

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối

 VANTHONGLAW -  Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối

Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Ngoại hối

 VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Ngoại hối

Nghị định 87/2003/NĐ-CP Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 87/2003/NĐ-CP Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 94/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư

  Nghị định 94/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư năm 2001

  Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư năm 2001

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư năm 1987

  Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư năm 1987.    

Pháp lệnh về quyền sở hữu công nghiệp năm 1989

Pháp lệnh về nhà ở năm 1991

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 06 tháng ...

Pháp lệnh về thừa kế năm 1990

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 10...

Pháp lệnh về hợp đồng dân sự 1991

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 29 tháng ...

Pháp Lệnh Hợp Đồng Kinh Tế năm 1989 do Nhà nước ban hành

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 25 tháng ...

Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam năm 1988 do Hội đồng Nhà nước ban hành

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 05 tháng ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---