TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Doanh nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Doanh nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 Về đăng ký doanh nghiệp

 VANTHONGLAW - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 Về đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước gai đoạn 2022 - 2025

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước gai đoạn 2022 - 2025

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

VANTHONGLAW - Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2...

Nghị định 187/2004/NĐ-CP Về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

CHÍNH PHỦ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        *******                         ...

Nghị định 113/2015/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung điều 21 nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày  09  thán...

Công văn số: 553/BHXH-QLT V/v hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ...

Công văn số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...

Công văn số: 245/TLĐ V/v lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------...

Công văn số: 797/LĐTBXH-BHXH V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...

Công văn số: 860/BHXH-BT V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  B Ộ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ _________ Số: 01/2021/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 thá...

Luật Doanh nghiệp năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11...

Luật Hợp tác xã năm 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 23/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 th...

Luật Doanh nghiệp năm 2005

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 ...

Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

  QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

Luật Hợp tác xã năm 2003

  QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

Luật Doanh nghiệp năm 1999

  QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1999/QH10 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1999

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---