TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023 - S ửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ c...

Thông tư số 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

 VANTHONGLAW - Thông tư số 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản qu...

Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

VANTHONGLAW - Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---