TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Ngân sách Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật Ngân sách Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 14/10/2023 của Chính phủ - Về kinh phí chi trả tiền thưởng giải thưởng hồ chí minh, giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 14/10/2023 của Chính phủ  - V ề kinh phí chi trả tiền thưởng giải thưởng hồ chí minh, giải thưở...

Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 14/10/2023 của Chính phủ - Về kinh phí chi trả tiền thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, Nghệ thuật

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 14/10/2023 của Chính phủ - Về kinh phí chi trả tiền thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng...

Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ tại chính - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tối phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTG ngày 22/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

  VANTHONGLAW - Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ tại chính - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống t...

Quyết định số 07/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 10/01/2023 - Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

  VANTHONGLAW - Quyết định số 07/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 10/01/2023 - Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Hướng dẫn số 18/HD-VKSTC ngày 27/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 18/HD-VKSTC ngày 27/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định số 18/QĐ-TANDTC ngày 25/01/2019 của TAND Tối cao về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019

  VANTHONGLAW - Quyết định số 18/QĐ-TANDTC ngày 25/01/2019 của TAND Tối cao về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước...

Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

VANTHONGLAW - Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân ...

Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

VANTHONGLAW   -Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 0...

Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyền hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

VANTHONGLAW - Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước,...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---