TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật ban hành văn bản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật ban hành văn bản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC- BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

  VANTHONGLAW

Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Bãi bỏ thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áBTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009

 VANTHONGLAW - Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - B ãi bỏ thông tư số  219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 ...

Nghị quyết số 55/2005/NQ-QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội - Về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 55/2005/NQ-QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội - Về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật củ...

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01/03/2004 - Hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiếu bầu hội thẩm tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch  01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01/03/2004 - Hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiếu bầu hộ...

Nghị quyết số 55/2005.NQ-QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 55/2005.NQ-QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ...

Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ngày 05/12/2005 về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của hội thẩm tòa án nhân dân tòa án nân dân tối cao - Bộ nội vụ - Ban thường trực ủy ban trung ương măt trận tổ quốc Việt Nam

  VANTHONGLAW - Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ngày 05/12/2005 về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động ...

Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC ngày 27/11/2018 - Bãi bỏ thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 giữa bộ trưởng bộ tư pháp với chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC ngày 27/11/2018 - Bãi bỏ thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC...

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 - Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 - Về phối hợp thực hiện một số quy định củ...

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng - Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam dữ và miễn chấp hành hời hạn cấp cư trú, quán ché còn lại

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 04/2021/TT LT-TANDTC-  VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân ...

Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/03/2023 của Bộ công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/03/2023 của Bộ công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa ...

Quyết định số 126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Quyết định số 126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật h...

Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo bãi bỏ thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

  VANTHONGLAW - Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo bãi bỏ thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 củ...

Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng bộ quốc phòng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội b...

Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ Quốc Phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng bộ quốc phòng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 38/2023/TT-BQP ngày 14/6/2023 của Bộ Quốc Phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội b...

Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14/6/2023 của Bộ công thương bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng bộ công thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

  VANTHONGLAW - Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14/6/2023 của Bộ công thương bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---