TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật công an nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật công an nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công ...

Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 0...

Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05/11/2020 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trường bộ công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo về phiên tòa của lực lượng công an nhân dân

VANTHONGLAW - Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05/11/2020 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---