TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật phòng chống ma túy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật phòng chống ma túy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 12/10/2023 của Văn Phòng Chính Phủ - Kết luận của phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp thường trực ủy ban quốc gia phòng, chống aids, ma túy mại dâm về công tác cai nghiện ma túy

  VANTHONGLAW - Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 12/10/2023 của Văn Phòng Chính Phủ - K ết luận của phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang tại ...

Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  VANTHONGLAW - Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế kiểm sát việc xem xé...

Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 05/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sats xét xử sở thẩm án ma túy năm 2022

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 05/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điề...

Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyế...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---