TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về đất đai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về đất đai. Hiển thị tất cả bài đăng

Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

  VANTHONGLAW - Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T háo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đ...

Hướng dẫn số 13/HD-VKSTC ngày 30/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Một số nội dung cơ bản trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 13/HD-VKSTC ngày 30/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Một số nội dung cơ bản trong kiểm sát việc giải...

Kế hoạch số 35/TANDTC ngày 05/3/2013 của TAND Tối cao - Về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 35/TANDTC ngày 05/3/2013 của TAND Tối cao - Về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông

  VANTHONGLAW - Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức gia...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---