TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về Khiếu nại - Tố cáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về Khiếu nại - Tố cáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 743/QĐ-TANDTC ngày 23/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  VANTHONGLAW - Quyết định số 743/QĐ-TANDTC ngày 23/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số ...

Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp ban hành quy định về “Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự”

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2016/TT-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng...

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Văn bản pháp luật về Khiếu nại, tố cáo từ sau năm 1975 đến nay

LUATVANTHONG.COM - Việc tra cứu các văn bản pháp luật về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo sẽ giúp người dân, người áp dụng pháp luật trong lĩnh v...

Luật Tố cáo 2011

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước năm 1981 quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ...

Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước năm 1991 về khiếu nại, tố cáo của công dân

  HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ...

Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2005

  QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/20...

Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004

  QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/...

Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/19...

Luật Khiếu nại năm 2011

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Luậ...

Luật Tố cáo năm 2018

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 25/2018/QH14 Hà Nội,  ngày 12 thán...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---