TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về Khoa học Công nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về Khoa học Công nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 20-NQ/TW Hà Nộ...

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

QUỐC HỘI -------- Luật số: 07/2017/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------  

Luật An toàn thông tin mạng năm 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---