TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về tổ chức Bộ máy Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về tổ chức Bộ máy Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình

  VANTHONGLAW - Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về ...

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 10/2017/QH14 Hà Nội,  ngày  20  th...

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 87/2015/QH13 Hà Nội,  ngày 20 thán...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---