TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về tổ chức Chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về tổ chức Chính phủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND TP.HCM ban hành quy chế quản lý kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của chương trình phát triển công nghiệp và hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh

  VANTHONGLAW - Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND TP.HCM ban hành quy chế quản lý kinh phí chương trình phát triển công ...

Quyết định số 1992/QĐ_UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 103-KH/TU ngày 23/12/2022 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành trung ương đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh ông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1992/QĐ_UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 103-...

Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc bãi bỏ quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

VANTHONGLAW - Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc bãi bỏ quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh ban hàn...

Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

  VANTHONGLAW - Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

  VANTHONGLAW - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

VANTHONGLAW - Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm...

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du ...

Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 Về việc kiện toàn nhân sự ban chỉ đaọ trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

VANTHONGLAW - Quyết định về việc kiện toàn nhân sự ban chỉ đaọ trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

  VANTHONGLAW - Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 Phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

  VANTHONGLAW - Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 Phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---