TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy chế tuyển dụng công chức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy chế tuyển dụng công chức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông báo số 73/TB-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viển kiểm sát nhân dân tối cao tuyển công tác chuyên môn nghiệp vụ khác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2023

  VANTHONGLAW - Thông báo số 73/TB-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viển kiểm sát nhân dân tối cao tuyển công tác chuyên môn nghiệp vụ khác tại Viện...

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Đak Nông về ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

VANTHONGLAW - Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Đak Nông về ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị t...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---