TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyết định giá đất cụ thể. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyết định giá đất cụ thể. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền xác định, thẩm định và quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thành lập hội đồng thẩm định giá đất

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền xác định, thẩm định và quyết định giá đất c...

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc ủy quyền xác định, thẩm định và quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thành lập hội đồng thẩm định giá đất

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc ủy quyền xác định, thẩm định và quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉn...

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền xác định, thẩm định và quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thành lập hội đồng thẩm định giá đất

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền xác định, thẩm định và quyết định giá đất c...

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

  VANTHONGLAW -  Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---