TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sở thông tin và truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sở thông tin và truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La

  VANTHONGLAW - Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...

Quyết định số 38/2022/QĐ_UBND ngày 15/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thông tin và truyền thông

VANTHONGLAW - Quyết định số 38/2022/QĐ_UBND ngày 15/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thông tin và tr...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---