TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sử dụng ngân sách nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sử dụng ngân sách nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 18/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành kiểm sát nhân dân

VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 18/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tr...

Quyết định số 07/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 10/01/2023 của TAND Tối cao - Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

  VANTHONGLAW - Quyết định số 07/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 10/01/2023 của TAND Tối cao - Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách n...

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

VANTHONGLAW - Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục t...

Quyết định số 25/2023/QĐ_UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

VANTHONGLAW - Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục t...

Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  VANTHONGLAW - Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ kho...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---