TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Từ thiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Từ thiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 93/2021/NĐ-CP Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ tợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 ...

Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, họa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 64/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05...

Dự thảo Nghị định này quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:         /2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày      ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---