TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc Phòng - Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  VANTHONGLAW - Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc Phòng - Q uy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, ng...

Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra chính phủ - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra

  VANTHONGLAW - Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra chính phủ - H ướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuy...

Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

  VANTHONGLAW - Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của Bộ Công thương - Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng ch...

Thông tư số 13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023 - S ửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ c...

Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra Chính phủ - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra

  VANTHONGLAW - Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra Chính phủ - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyê...

Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Công thương - Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

  VANTHONGLAW - Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Công thương - S ửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các thông tư quy...

Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC- BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

  VANTHONGLAW

Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Bãi bỏ thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áBTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009

 VANTHONGLAW - Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - B ãi bỏ thông tư số  219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 ...

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

 VANTHONGLAW - Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai ...

Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc Phòng - Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  VANTHONGLAW - Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc Phòng - Q uy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, ng...

Thông tư số 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

 VANTHONGLAW - Thông tư số 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản qu...

Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ nội vụ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng đối với ngành nội vụ

  VANTHONGLAW - Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ nội vụ - Qu y định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen th...

Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường - sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

  VANTHONGLAW - Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường -  sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông t...

Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ tài chính - Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của bộ trưởng bộ tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  VANTHONGLAW - Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ tài chính - S ửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về ...

Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

VANTHONGLAW - Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường - S ửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư ...

Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

VANTHONGLAW - Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường  - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các điều của các...

Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ tài chính - Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại tòa án

  VANTHONGLAW - Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ tài chính - Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...

Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ tại chính - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tối phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTG ngày 22/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

  VANTHONGLAW - Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ tại chính - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống t...

Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng bộ công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngà...

Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05/11/2020 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trường bộ công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo về phiên tòa của lực lượng công an nhân dân

VANTHONGLAW - Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05/11/2020 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---