TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 2122/QĐ-BTTT ngày 02/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản thông tin và truyền thông

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2122/QĐ-BTTT ngày 02/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông -  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Công văn số 5953/VP-KGVX ngày 02/6/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách

VANTHONGLAW - Công văn số 5953/VP-KGVX ngày 02/6/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---