TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

  VANTHONGLAW - Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác th...

Quyết định số 156/2004/QC-KSTHA ngày 01/12/2004 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế tạm thời về công tác kiểm sát thi hành án

  VANTHONGLAW - Quyết định số 156/2004/QC-KSTHA ngày 01/12/2004 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế tạm thời về công tác k...

Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9 ngày 12/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020

  VANTHONGLAW - Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9 ngày 12/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngà...

Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo...

Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án Hình sự

VANTHONGLAW - Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm ...

Kế hoạch số 85/KD-VKSTC ngày 05/9/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 85/KD-VKSTC ngày 05/9/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quy...

Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  VANTHONGLAW - Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động...

Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng Dân sự

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai ...

Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố

  VANTHONGLAW - Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi...

Quyết định số 107/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 22/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc bổ sung chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong tỏa.

  VANTHONGLAW - Quyết định số 107/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 22/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc bổ sung chỉ tiêu thống kê về thi...

Quyết định số 566/QĐ-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành mẫu văn bản tố tụng trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự

  VANTHONGLAW - Quyết định số 566/QĐ-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành mẫu văn bản tố tụng trong công tác...

Quyết định số 121/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu báo cáo tổng hợp và hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 121/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu bá...

Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 04/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2018

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 04/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát đi...

Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 04/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2018

VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 04/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều ...

Quyết định số 567/QĐ-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự

VANTHONGLAW - Quyết định số 567/QĐ-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế về công tác kiểm sát ...

Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 - Quy định chi tiết áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo điểm C khoản 1 điều 148, điểm D khoản 1 Điều 229 và điểm D khoản 1 Điều 247 Bộ luật tố tụng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 - Quy định chi tiết áp dụng căn cứ tạm đ...

Quyết định số 304/QĐ-VKSTC ngày 29/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng Hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 304/QĐ-VKSTC ngày 29/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình giải quyết yêu...

Quyết định số 573/QĐ-VKSTC ngày V12 - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

  VANTHONGLAW - Quyết định số 573/QĐ-VKSTC ngày V12 - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo...

Chỉ thị số 09/2002/CT-VKSTC ngày 13/9/2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về ciệc quản lý các trường hợp trả tự do do không phạm tội, đình chỉ điều tra do không phạm tội và các trường hợp viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 09/2002/CT-VKSTC ngày 13/9/2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về ciệc quản lý các trường hợp trả tự do do ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---