TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật công an nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật công an nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 63/2020/NĐ-CP quy định về Công nghiệp An ninh

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  63/2020 /N Đ -CP Hà Nội, ngày 08 thá...

Nghị định số: 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân năm 2018

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  49/2019/NĐ-CP Hà Nội , ngày  06  thá...

Nghị định số: 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  70/2019/NĐ-CP Hà Nội , ngày  23  thá...

Luật Công an nhân dân 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2015

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 3...

Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013 (Ngày hiệu lực: 10/01/2021)

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  136/2020 /N Đ -CP Hà Nội, ngày 24 thán...

Nghị định số: 49/2019/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Công an Nhân dân

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  49/2019/NĐ-CP Hà Nội , ngày  06  thá...

Luật Công An Nhân Dân 2018

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 37/2018/QH14 Hà Nội,  ngày 20 th...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---