TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật công nghệ cao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật công nghệ cao. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số: 66/2014/QĐ-TTg danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 2...

Luật Công nghệ cao 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 t...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---