TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật cảnh sát biển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật cảnh sát biển. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Cảnh Sát Biển 2018

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật s ố:  33/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 th...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---