TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật chứng khoán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật chứng khoán. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 352/QĐ-SGDHCM ngày 30/6/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Ban hành quy chế giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phồ Hồ Chí Minh

 VANTHONGLAW - Quyết định số 352/QĐ-SGDHCM ngày 30/6/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Ban hành quy chế giao dịch chứng khoán tại sở...

Quyết định số 114/QĐ-VSD ngày 23/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khóan Việt Nam Ban hành quy chế hoạt động Lưu ký chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng Việt Nam

VANTHONGLAW - Quyết định số 114/QĐ-VSD ngày 23/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khóan Việt Nam Ban hành quy chế hoạt động Lưu ký chứng kho...

Quyết định số 106/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ban hành quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

VANTHONGLAW - Quyết định số 106/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ban hành quy chế về hoạt động cấp mã chứng ...

Lệnh số 18/2019/L-CTN ngày 03/12/2019 về việc công bố luật

VANTHONGLAW - Lệnh số 18/2019/L-CTN ngày 03/12/2019 về việc công bố luật

Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Uy ban chứng khoán nhà nước về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

VANTHONGLAW - Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động ...

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

VANTHONGLAW - Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chí...

Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

VANTHONGLAW - Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

VANTHONGLAW - Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2...

Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

VANTHONGLAW - Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường tron...

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  B Ộ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ _________ Số: 01/2021/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư số: 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ

BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 21/2019/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --...

Luật Chứng khoán 2019 (Ngày hiệu lực: 01/01/2021)

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luậ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---